Download als PDF

Op verzoek kunnen wij de algemene voorwaarden ook naar u toesturen.

ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN GIBAC CHEMIE B.V., gevestigd te Apeldoorn 

 

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Gebruiker :
Gibac Chemie B.V., de gebruiker van de algemene voorwaarden, verkoper;

Opdrachtgever :
de wederpartij van gebruiker, koper;

Overeenkomst :
de overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever;

Het werk :
het totaal van de tussen de gebruiker en de opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden en daarbij door de gebruiker geleverde materialen.

 

Artikel 2 Algemeen

2.1
De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

2.2
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn geldt dat, in geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van gebruiker en opdrachtgever strijdig zijn, de bepalingen in de algemene voorwaarden van gebruiker prevaleren;

2.3
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen;

2.4
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, tenzij in de bijzondere voorwaarden van de algemene voorwaarden wordt afgeweken.

 

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

3.1
Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;

3.2
Overeenkomsten waarbij gebruiker partij is, gelden eerst als gesloten:
a) na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, en wel vanaf de dag van ondertekening, dan wel;
b) na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van een door gebruiker gedaan aanbod;

3.3
Indien opdrachtgever de overeenkomst namens of voor rekening van een andere natuurlijk persoon sluit, verklaart hij - door ondertekening van het contract - daartoe bevoegd te zijn. Opdrachtgever is naast deze andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;

3.4
Levertijden in offertes van gebruiker zijn indicatief en geven opdrachtgever bij overschrijding geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;

3.5
De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in euro's exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief laad- en transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld;

3.6
Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft;

3.7
Gebruiker behoudt zich het recht voor om orders zonder opgaaf van redenen te weigeren;

3.8
Gebruiker behoudt zich het recht voor om zaken niet zonder vooruitbetaling ter beschikking te stellen;

3.9
Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot nakoming van een deel van het in de aanbieding of offerte vermelde tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;

3.10
Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgopdrachten;

3.11
Alle aanbiedingen gaan vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden;

3.12
Wordt de offerte niet aanvaard, dan is gebruiker gerechtigd de kosten, gemoeid met het vervaardigen daarvan, aan degene op wiens verzoek hij de offerte heeft uitgebracht in rekening te brengen, indien zulks voor het uitbrengen van de offerte is bedongen.

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1
Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap in Nederland;

 

4.2
Gebruiker stelt de wijze van uitvoering van de overeenkomst vast, voorzover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen;

 

4.3
Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;

 

4.4
Gebruiker aanvaardt de opdracht onder voorbehoud dat voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, waarvoor opdrachtgever zal zorgdragen, voor aanvang van het werk zijn verleend;

 

4.5
Indien opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is opdrachtgever aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan;

 

4.6
Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en goedkeuringen, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen;

 

4.7
Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn;

 

4.8
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, tot dat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd;

 

4.9
Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor gebruiker voortvloeiende schade en kosten door opdrachtgever te worden vergoed;

 

4.10
Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten;

 

4.11
Opdrachtgever draagt jegens gebruiker zorg voor:
  • beschikbaarheid van het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
  • voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;
  • aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water;
  • tekeningen van de ligging van de kabels, buizen en leidingen;
  • afdoende veiligheidsmaatregelen bij werkzaamheden aan het object;

 

4.12
De benodigde elektriciteit, gas, water en dergelijke zijn voor rekening van opdrachtgever;

 

4.13
Opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, op verzoek van gebruiker, opslagruimte voor materieel en materialen ter beschikking te stellen;

 

4.14
Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 

 

Artikel 5 Levering, oplevering

5.1
Levering van materialen en andere zaken geschiedt op de locatie waar gebruiker het werk zal uitvoeren, tenzij anders overeengekomen;

5.2
Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld;

5.3
Indien opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van opdrachtgever;

5.4
Indien de zaken worden bezorgd, is gebruiker gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen;

5.5
Indien gebruiker gegevens behoeft van opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat opdrachtgever deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld;

5.6
Indien gebruiker een termijn voor oplevering c.q. levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven oplevertijd of leveringstijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen.

5.7
Indien de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd is uitgedrukt in dagen, wordt onder dag verstaan een werkdag, niet zijnde een rust- of nationale feestdag. Dagen waarop aannemer vanwege onwerkbaar weer geen werkzaamheden kan uitvoeren worden niet onder werkdagen gerekend. Het werk zal steeds op een werkdag worden opgeleverd. Valt de oplevering niet op een werkdag, dan geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering;

5.8
Gebruiker is gerechtigd het werk in gedeelten op te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deeloplevering geen zelfstandige waarde toekomt. Gebruiker is gerechtigd deelopleveringen afzonderlijk te factureren

 

Artikel 6 Gebruiksvoorwaarden webshop

6.1
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen;

6.2
Indien partijen de overeenkomst wijzigen en/of aanvullen, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen;

6.3
Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal gebruiker opdrachtgever hierover tevoren inlichten;

6.4
Indien gebruiker voor een wijziging in de overeenkomst nieuwe tekeningen, berekeningen, modellen e.d. moet maken, zal gebruiker de hieraan verbonden kosten bij opdrachtgever extra in rekening brengen;

6.5
Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van de vaste prijs tot gevolg heeft.

6.6
In geval van gebruikmaking van het herroepingsrecht, zoals bedoeld in voornoemd artikel, geldt dat een product slechts in die mate mag zijn uitgepakt die nodig is om te beoordelen of men het product wenst te behouden. De consument is aansprakelijk voor alle schade voortvloeiende uit het feit dat het product niet in originele staat wordt geretourneerd. De kosten verbonden aan het terugzenden van een zaak zijn voor rekening van de consument.

6.7
Het herroepingsrecht zoals genoemd in voornoemde artikelen 6.5 en 6.6 geldt uitdrukkelijk niet voor niet-consumenten.

 

Artikel 7 Ter beschikkingstelling van een loonwerker

7.1
In dit artikel wordt onder loonwerker tevens verstaan chauffeur/bedieningsman;

7.2
Indien de opdrachtgever gebruik wenst te maken van een loonwerker van gebruiker zal hij dit in verband met de planning tijdig aan gebruiker dienen aan te geven. De opdrachtgever dient dan tevens aan te geven voor hoeveel uur hij gebruik wenst te maken van de loonwerker;

7.3
Indien gebruiker bij het verhuurde een loonwerker levert worden deze kosten apart in rekening gebracht. Dit gebeurt op basis van een vast uurtarief;

7.4
Het is slechts mogelijk om een loonwerker in te huren voor één of meerdere periode(n) van vier aaneengesloten uren. Ook wanneer de loonwerker in een periode van vier uren minder dan vier uren werkt is gebruiker gerechtigd vier uur in rekening te brengen;

7.5
De loonwerker zal de opdrachten van opdrachtgever naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en voor risico en verantwoording van opdrachtgever uitvoeren;

7.6
Uitvoering van de door de opdrachtgever aan loonwerker gegeven opdrachten zal plaatsvinden op normale werkdagen en onder normale omstandigheden. Onder normale werkdagen wordt verstaan: alle werkbare werkdagen van 7:00 uur tot 17:00 uur, met uitzondering van: zaterdagen, zondagen en ATV-dagen, alsmede erkende christelijke, plaatselijk en nationale feestdagen, alsmede van overheidswege vastgestelde vrije dagen;

7.7
De loonwerker zal de door de opdrachtgever gegeven opdracht en instructies opvolgen wanneer deze tijdig aan hem zijn kenbaar gemaakt en deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht;

7.8
Indien over de uitvoering van de opdracht tussen opdrachtgever en loonwerker verschil van mening bestaat of de loonwerker zich ziek meldt, dan dient de opdrachtgever dit direct aan gebruiker te melden. Indien nodig zal gebruiker voor een vervanger zorgdragen.

7.9
Elke aansprakelijkheid zal beperkt zijn tot de waarde van de geleverde diensten.

  

Artikel 8 Reclames

Opdrachtgever is gehouden het opgeleverde werk, c.q. het geleverde op het moment van oplevering, c.q. levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het uitgevoerde werk, c.q. het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gesteld worden;

8.1
De opneming c.q. het onderzoek vindt plaats door opdrachtgever in aanwezigheid van gebruiker en strekt ertoe te constateren of gebruiker aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan;

8.2
Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 8 werkdagen na oplevering c.q. levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld. Indien opdrachtgever het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 8 (acht) dagen na de ontdekking van het gebrek;

8.3
Gebruiker dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren;

8.4
Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van gebruiker juist zijn, zal gebruiker de tekorten of gebreken binnen redelijke termijn herstellen. Opdrachtgever blijft echter verplicht tot betaling van het uitgevoerde werk en de gekochte zaken;

8.5
Wenst opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker op de wijze zoals door gebruiker aangegeven;

8.6
Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het hiernavolgende onder “Aansprakelijkheid” bepaalde;

8.7
Indien niet tijdig wordt gereclameerd of indien opdrachtgever het door gebruiker aangelegde, uitgevoerde, gebouwde of geleverde in gebruik heeft genomen, wordt het werk geacht deugdelijk te zijn opgeleverd;

8.8
Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 10 dagen na de factuurdatum;

8.9
Na het verstrijken van opgemelde termijnen wordt opdrachtgever geacht de prestatie respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd.

 

Artikel 9 Annulering

9.1
Indien opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van gebruiker op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst;

9.2
Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden.

 

Artikel 10 Opschorting en ontbinding

10.1
Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: 
  • opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen;
  • er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd;

10.2
Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

10.3
Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van gebruiker op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;

10.4
Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 11 Overmacht

11.1
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;

11.2
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, zoals verkeersopstoppingen en ongevallen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen;

11.3
Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen;

11.4
Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

11.5
Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

12.1
Alle door gebruiker geleverde materialen en andere zaken, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, blijven eigendom van gebruiker totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen;

12.2
Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;

12.3
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen;

12.4
Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

Artikel 13 Garantie

13.1
De door verkoper geleverde zaken voldoen aan de technische eisen en specificaties welke door de fabriek worden gesteld;

13.2
De in het eerste lid van dit artikel genoemde garantie geldt gedurende 12 maanden na levering;

13.3
Deze garantie is beperkt tot: - fabrieksfouten en omvat dus gebreken en schade ten gevolge van slijtage en oneigenlijk c.q. ondeskundig gebruik door koper of een derde; - leveringen aan kopers in Nederland;

13.4
Deze garantie vervalt - bij doorverkoop van de geleverde zaken, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen; - bij onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door koper of een derde of na wijzigingen,veranderingen of reparatie door koper of een derde aan of van het geleverde;

13.5
Zolang koper niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling;

13.6
Indien door gebruiker garantie is verstrekt op een zaak die door een derde is geproduceerd, is deze garantie beperkt tot de garantie die door deze derde wordt gegeven.

13.7
Elke aansprakelijkheid zal beperkt zijn tot de waarde van de gekochte goederen.

  

Artikel 14 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de aangevoerde materialen, grondstoffen en andere zaken gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze zaken aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.

 

Artikel 15 Transport/Risico

15.1
Indien en voorzover gebruiker het transport, vervoer, verzending, of dergelijke op zich neemt, wordt de wijze daarvan, indien geen nadere aanwijzing door opdrachtgever aan gebruiker is verstrekt, door gebruiker bepaald;

15.2
Tenzij anders overeengekomen, neemt opdrachtgever alle risico van transport, vervoer en verzending in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder;

15.3
In het kader van grensoverschrijdende vervoerwerkzaamheden zijn laad- en loswerkzaamheden niet onder het vervoer begrepen, de kosten zullen apart in rekening worden gebracht;

15.4
De afzender is verplicht ter voldoening aan douane- en andere formaliteiten, welke voor de aflevering van de goederen moeten worden vervuld, de nodige bescheiden bij de vrachtbrief te voegen en ter beschikking van de vervoerder te stellen en hem alle noodzakelijke inlichtingen te verschaffen;

15.5
Vervoerder is gehouden instructies aan de opdrachtgever te vragen, indien er zich onregelmatigheden tijdens het vervoer voordoen die de uitvoering van één en ander beletten, dan wel waardoor het vervoer niet meer conform de gegeven opdracht kunnen worden verricht.

 

Artikel 16 Betaling

16.1
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op;

16.2
Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;

16.3
In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating tot de schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar;

16.4
Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 

Artikel 17 Incassokosten

17.1
Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd;

17.2
Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking;

17.3
De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 18 Aansprakelijkheid

18.1
Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bepaalde in dit artikel. De bepalingen van dit artikel blijven van kracht na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst, ongeacht de reden daarvoor.

18.2
Gebruiker is slechts aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of diens ondergeschikten. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

18.3
Indien Gebruiker aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid bovendien beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Gebruiker te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag met betrekking tot (het deel van) de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

18.4
Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Gebruiker nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Gebruiker bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Gebruiker steeds de bedoeling van Opdrachtgever als leidraad en uitgangspunt neemt.

18.5
Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Gebruiker is evenmin aansprakelijk jegens Opdrachtgever indien Opdrachtgever niet aan haar (betalings)verplichtingen jegens Gebruiker heeft voldaan.

18.6
Eventuele schadeclaims dienen onverwijld maar uiterlijk binnen vijf werkdagen na het ontstaan van de schade schriftelijk bij Gebruiker te worden gemeld, bij gebreke waarvan Gebruiker in elk geval niet gehouden is de schade te vergoeden.

 

BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE OPDRACHTEN VAN GEBRUIKER AAN DERDEN

1 In deze bijzondere bepalingen worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt: Gebruiker : Gibac Chemie B.V., opdrachtgever, gebruiker van de bijzondere bepalingen; Aannemer : de wederpartij van gebruiker; Overeenkomst : de overeenkomst tussen gebruiker en de aannemer;
2 Aannemer dient gebruiker op eerste verzoek een schriftelijke opgave te verstrekken van alle werknemers, die door aannemer in het kader van de uitvoering van het door 12 gebruiker opgedragen werk zijn aangewezen of zullen worden aangewezen;
3 Aannemer zal gebruiker steeds op eerste verzoek de loonstaten van de werknemers ter inzage verstrekken, alsmede gebruiker schriftelijk informeren waar, wanneer en op welke tijden de werknemers werkzaam zijn;
4 Aannemer staat jegens gebruiker in voor de tijdige nakoming van al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de wet ten aanzien van de hierboven bedoelde werknemers;
5 Aannemer is verplicht gebruiker op eerste verzoek schriftelijk de navolgende gegevens te verstrekken: - de naam en het adres van de bedrijfsvereniging waarbij aannemer is ingeschreven; - een geldig bewijs van inschrijving bij de bedrijfsvereniging; - het loonbelastingnummer van aannemer; 
6 Aannemer is verplicht aan gebruiker op diens eerste verzoek een verklaring te overleggen inzake betalingen aan de bedrijfsvereniging en een verklaring inzake de afdracht van loonbelasting, één en ander als bedoeld in het kader van de in de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA) vastgestelde richtlijnen; 
7 Aannemer dient een voldoende administratie te voeren met betrekking tot de betalingen aan de bedrijfsvereniging en ontvanger der directe belastingen betreffende opgemelde werknemers; 
8 Gebruiker heeft steeds het recht de door aannemer terzake van het werk verschuldigde premies en loonbelasting van de door haar aan aannemer te betalen aanneemsom of koopsom in te houden en namens aannemer aan de betreffende bedrijfsvereniging respectievelijk voornoemde ontvanger te voldoen;
 9 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is aannemer op eerste verzoek van gebruiker verplicht terzake het opgedragen werk een G-rekening te openen als in de WKA bedoeld. Gebruiker zal alsdan het recht hebben het gedeelte van de door haar aan aannemer te betalen aanneemsom of koopsom, dat wordt gevormd door de bedragen die ten aanzien van de in lid 1 bedoelde werknemers zijn verschuldigd voor premies en loonbelasting, op die G-rekening over te maken. Deze overmaking strekt voor gebruiker tot kwijting voor het betreffende gedeelte van de aanneemsom of koopsom. Indien en zolang aannemer gebruiker nog niet schriftelijk van het geopend zijn van de G-rekening in kennis heeft gesteld, zal gebruiker gerechtigd zijn het betreffende bedrag op de aanneemsom of koopsom in te houden; 
10 Aannemer is niet bevoegd enig deel van de overeenkomst door derden te laten uitvoeren dan na van gebruiker verkregen schriftelijke goedkeuring; 
11 Ingeval aannemer enig deel van de overeenkomst door een derde, na goedkeuring gebruiker, laat uitvoeren, zal hij dit doen ingevolge een overeenkomst waarin mutatis mutandis de leden 1 t/m 11 van dit artikel zijn opgenomen; 
12 Ingeval van niet nakoming van de door aannemer van één van deze hiervoor genoemde verplichtingen verbeurt aannemer aan gebruiker een onmiddellijk opeisbare boete ten belope van 10% van de tussen gebruiker en aannemer geldende aanneemsom of koopsom, onverminderd het recht van gebruiker om bovendien de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.

 

SLOTBEPALINGEN VAN ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN

Artikel 19 Geschillen

19.1
Eventuele geschillen voortkomend uit een overeenkomst zullen worden voorgelegd aan een Raad van Arbitrage. Behoudens de toepasselijkheid van lid 2 van dit artikel en onverminderd de mogelijkheid tot het vragen van een voorlopige voorziening in kort geding aan de president van de bevoegde Rechtbank zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van bedoelde overeenkomst, waarop de onderhavige leveringsvoorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, worden beslecht door een scheidsgerecht, met uitsluiting van een gewone rechter. Dit scheidsgerecht of Raad van Arbitrage wordt benoemd overeenkomstig de statuten van de Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en - Handel, gevestigd te Den Haag, en doet uitspraak met inachtneming van de statuten van die Raad;

19.2
Voor zover de in het vorige lid omschreven geschillen volgens regels van het Nederlands burgerlijk procesrecht behoren tot de absolute competentie van de kantonrechter zal uitsluitend de bevoegde kantonrechter het geschil kunnen beslechten. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 20 Toepasselijk recht

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 21 Deponering algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Apeldoorn onder nummer 32035651